جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه مکتوب

مرجح

ترجمه مکتوب  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154089

این مفهوم را دانلود کن: