جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه مکتوب > ترجمه واجی

مرجح

ترجمه واجی  

یادداشت دامنه

  • دس‍ت‍گ‍اه‌ واج‍ی‌ زب‍ان‌ م‍ب‍داء ب‍ا دس‍ت‍گ‍اه‌ واج‍ی‌ م‍ع‍ادل‍ش‌ در زب‍ان‌ م‍ق‍ص‍د ت‍ع‍وی‍ض‌ م‍ی‌ ش‍ود.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154091

این مفهوم را دانلود کن: