جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الترجمة > الترجمة المکتوبة > الترجمة المعجمیة

مرجح

الترجمة المعجمیة  

نامرجح

  • ترجمة المعجمیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154092

این مفهوم را دانلود کن: