جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ترجمه > ترجمه مکتوب > ترجمه واژه ای

مرجح

ترجمه واژه ای  

یادداشت دامنه

  • ت‍رج‍م‍ه‌ای‌ م‍ح‍دود اس‍ت‌ ک‍ه‌ طی‌ آن‌ واژگ‍ان‌ م‍ت‍ن‌ زب‍ان‌ م‍ب‍داء ب‍ا واژگ‍ان‌ م‍ع‍ادل‍ش‌ در زب‍ان‌ م‍ق‍ص‍د ت‍ع‍وی‍ض‌ م‍ی‌ ش‍ود ام‍ا ه‍ی‍چ‍گ‍ون‍ه‌ ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ در دس‍ت‍ور آن‌ ص‍ورت‌ ن‍م‍ی‌ گ‍ی‍رد.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154092

این مفهوم را دانلود کن: