جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

تغییرات الترجمة > تغییرالمضمون > تغییرات داخلیة (الترجمة)

مرجح

تغییرات داخلیة (الترجمة)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154104

این مفهوم را دانلود کن: