جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Тағйироти тарҷумӣ > Тағйирёбии категорикӣ > Тағйирёбии дохили систам (тарҷума)

مرجح

Тағйирёбии дохили систам (тарҷума)  

نامرجح

  • تغییر یابی داخل سیستما (ترجمه)
  • тағӣрэ дарӯндастгоҳӣ (тарҷумэҳ)

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154104

این مفهوم را دانلود کن: