جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

تغییرات ترجمه ای > تغییر مقوله ای > تغییر طبقه (ترجمه)

مرجح

تغییر طبقه (ترجمه)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154107

این مفهوم را دانلود کن: