جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

تغییرات ترجمه ای > تغییر مقوله ای > تغییر مرتبه (ترجمه)

مرجح

تغییر مرتبه (ترجمه)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154108

این مفهوم را دانلود کن: