جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

переводческие Изменения > Категорическое смещение

مرجح

Категорическое смещение  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154109

این مفهوم را دانلود کن: