جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

فرآیندهای آوایی > تغییر هجایی

مرجح

تغییر هجایی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154111

این مفهوم را دانلود کن: