جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصرالترجمة > التفسیر (علم اللغة)

مرجح

التفسیر (علم اللغة)  

نامرجح

  • تفسیر (علم اللغة)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154112

این مفهوم را دانلود کن: