جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Элементы перевода > интерпрета́ция

مرجح

интерпрета́ция  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154112

این مفهوم را دانلود کن: