جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جمله (fa) > повелительное наклонение

مرجح

повелительное наклонение  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154131

این مفهوم را دانلود کن: