جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Грамматические категории > Пол ( лингвистика)

مرجح

Пол ( лингвистика)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154137

این مفهوم را دانلود کن: