جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

جهانی های زبانی  

نامرجح

  • همگانی های زبانی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154138

این مفهوم را دانلود کن: