جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الفصائل النحویة > الحالة > حالةالجر بالإضافة

مرجح

حالةالجر بالإضافة  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154141

این مفهوم را دانلود کن: