جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Грамматические категории > падеж > родительный падеж

مرجح

родительный падеж  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154141

این مفهوم را دانلود کن: