جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Grammatical Categories > Case (Linguistics)

مرجح

Case (Linguistics)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154142

این مفهوم را دانلود کن: