جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مقولات دستوری > حالت (دستور زبان)

مرجح

حالت (دستور زبان)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154142

این مفهوم را دانلود کن: