جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Propositional Calculus  

نامرجح

  • Propositional Logic
  • The Logic behind Proposition

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154148

این مفهوم را دانلود کن: