جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الکتابة > نظام الکتابةالتصویریة

مرجح

نظام الکتابةالتصویریة  

نامرجح

  • الرمز التصویری
  • رمز التصویری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154161

این مفهوم را دانلود کن: