جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الکتابة > خط التهجی > الخط السومری

مرجح

الخط السومری  

نامرجح

  • خط السومری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154163

این مفهوم را دانلود کن: