جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

системахои навишторӣ > Хатти ҳиҷоӣ > хатти форсии қадим

مرجح

хатти форсии қадим  

نامرجح

  • خط فارسی قدیم
  • хаттэ форсии бостон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154167

این مفهوم را دانلود کن: