جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

نظام های نوشتاری > خط واژه نگار

مرجح

خط واژه نگار  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154171

این مفهوم را دانلود کن: