جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الکتابة > نظام الکتابةاللوگوگرافیة

مرجح

نظام الکتابةاللوگوگرافیة  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154171

این مفهوم را دانلود کن: