جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

نظام های نوشتاری > خط هجایی

مرجح

خط هجایی  

نامرجح

  • خط آوایی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154172

این مفهوم را دانلود کن: