جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اسالیب الکتابة > الهیروغلیفی

مرجح

الهیروغلیفی  

نامرجح

  • هیروغلیفی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154173

این مفهوم را دانلود کن: