جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

العلاقة الراسیة او التصریفیة  

نامرجح

  • علاقة الراسیة او التصریفیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154194

این مفهوم را دانلود کن: