جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

العلاقات النحویة  

نامرجح

  • العلاقات الدستوریة
  • علاقات الدستوریة
  • علاقات النحویة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154195

این مفهوم را دانلود کن: