جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

روش های ترجمه > روش غیرمستقیم

مرجح

روش غیرمستقیم  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154199

این مفهوم را دانلود کن: