جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

روش های ترجمه > روش مستقیم

مرجح

روش مستقیم  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154200

این مفهوم را دانلود کن: