جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

زبان زبرین  

یادداشت دامنه

  • زب‍ان‌ ق‍وم‍ی‌ را ک‍ه‌ ب‍ه‌ واس‍طه‌ ب‍رت‍ری‌ ن‍ظام‍ی‌- اق‍ت‍ص‍ادی‌ ی‍ا س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ه‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ دی‍گ‍ر وارد ش‍ده‌ ان‍د زب‍ان‌ زب‍ری‍ن‌ م‍ی‌ ن‍ام‍ن‍د.

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154234

این مفهوم را دانلود کن: