جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистика > Компьютерная лингвистика

مرجح

Компьютерная лингвистика  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154245

این مفهوم را دانلود کن: