جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان ها > زبان نوشتاری

مرجح

زبان نوشتاری  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154269

این مفهوم را دانلود کن: