جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > اللغات الالتائیة

مرجح

اللغات الالتائیة  

نامرجح

  • لغات الالتائیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154274

این مفهوم را دانلود کن: