جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > لغات الهندو-اروبیة > اللغات البلطیقیة و الأسلاویة

مرجح

اللغات البلطیقیة و الأسلاویة  

نامرجح

  • لغات البلطیقیة و الأسلاویة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154276

این مفهوم را دانلود کن: