جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Лингвистические Семьи > Индоевропейские Языки > Балтийско-славянские Языки

مرجح

Балтийско-славянские Языки  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154276

این مفهوم را دانلود کن: