جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان ها > زبان های جدید

مرجح

زبان های جدید  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154280

این مفهوم را دانلود کن: