جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > اللغات الحامیة-السامیة

مرجح

اللغات الحامیة-السامیة  

نامرجح

  • لغات الحامیة-السامیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154282

این مفهوم را دانلود کن: