جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > Hamito-Semitic Languages

مرجح

Hamito-Semitic Languages  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154282

این مفهوم را دانلود کن: