جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Оилаҳои забонӣ > забонҳои ҳоммӣ- сомӣ

مرجح

забонҳои ҳоммӣ- сомӣ  

نامرجح

  • زبان های حامی - سامی
  • забонҳое ҳомӣ сомӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154282

این مفهوم را دانلود کن: