جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اللغات > اللغات المنقرضة

مرجح

اللغات المنقرضة  

نامرجح

  • اللغات المیتة
  • لغات المنقرضة
  • لغات المیتة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154284

این مفهوم را دانلود کن: