جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > لغات الهنودالحمر

مرجح

لغات الهنودالحمر  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154289

این مفهوم را دانلود کن: