جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

забонҳо > забонҳои Нонавишта

مرجح

забонҳои Нонавишта  

نامرجح

  • زبان های نانوشته
  • забонҳое ғейрэ мактӯб

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154291

این مفهوم را دانلود کن: