جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

خانواده های زبانی > زبان های مون خمر

مرجح

زبان های مون خمر  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154295

این مفهوم را دانلود کن: