جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العائلة اللغویة > لغات المون و الخمر

مرجح

لغات المون و الخمر  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154295

این مفهوم را دانلود کن: