جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

زبان های هند و ایرانی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154297

این مفهوم را دانلود کن: