جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Transformational Grammar > Deep Structure

مرجح

Deep Structure  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154305

این مفهوم را دانلود کن: