جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Третье лицо  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154310

این مفهوم را دانلود کن: