جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

پژوهش های زبان شناختی > فرهنگ نگاری

مرجح

فرهنگ نگاری  

نامرجح

  • فرهنگ نویسی
  • واژگان نگاری

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154329

این مفهوم را دانلود کن: